Sąlygos ir taisyklės

TURIZMO PASLAUGOS SUTARTIES SĄLYGOS

 1. Šios turizmo paslaugos sutarties sąlygos nustato Turisto, įsigyjančio turizmo paslaugą per internetinę platformą www.baltictours.lt arba fiziškai atvykus į prekybos vietą teises ir pareigas, turizmo paslaugos įsigijimo ir apmokėjimo už ją sąlygas, Turisto ir Pardavėjo atsakomybę bei kitas su turizmo paslaugos įsigijimu per kelionių pardavimo agentą „Baltic Tours Group“, UAB, susijusias nuostatas.
 2. Pardavėjas pagal šias sąlygas yra suprantamas kaip „Baltic Tours Group“, UAB, į.k. 111518422, Vašingtono a. 1, Vilnius, tel. +370 5 266 1616, el. paštas info@baltictours.lt, turintis teisę vykdyti kelionių pardavimo agento veiklą (pažymėjimo Nr. 16352, išduotas 2020-09-09 dieną), kuris parduoda ar siūlo įsigyti faktinio turizmo paslaugos teikėjo turizmo paslaugą. 
 3. Turistas pagal šias paslaugas yra suprantamas kaip fizinis asmuo, kuris naudojasi arba siekia pasinaudoti apgyvendinimo arba/ir kita turizmo paslauga. 
 4. Faktinis turizmo paslaugos teikėjas pagal šias sąlygas yra suprantamas kaip vietinis turizmo paslaugos teikėjas paslaugos tikslo valstybėje. 
 5. Pardavėjas pagal turisto pageidavimą ir jo pasirinktu laikotarpiu užsako turizmo paslaugą pas faktinį turizmo paslaugos teikėją paslaugos tikslo valstybėje, o turistas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti už įsigyjamą turizmo paslaugą. 
 6. Faktinis  turizmo paslaugos teikėjas  įsipareigoja suteikti Turistui (-ams) turizmo paslaugą(apgyvendinimo paslaugą, pervežimą, etc.) pagal Turizmo paslaugos sutartį, toliau vadinama „Sutartis“, ir/arba programą, nurodytą paslaugą aprašančioje medžiagoje.
 7. Turistas įsipareigoja laiku sumokėti už paslaugą: jei Sutartis sudaroma, kai iki paslaugos suteikimo pradžios lieka daugiau nei 4 savaitės, sumokėti 50 procentų dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti ne vėliau kaip 4 savaitės iki paslaugos suteikimo pradžios; jei Sutartis sudaroma, kai iki paslaugos suteikimo pradžios lieka mažiau nei 4 savaitės, sumokėti visą paslaugos kainą. Turizmo paslaugos įsigijimą patvirtinantis dokumentas išduodamas tik apmokėjus visą paslaugos kainą. Turistui įsigyjant apgyvendinimo paslaugą, į turizmo paslaugos kainą nėra įtrauktas pagalvės mokestis. Turistas įsipareigoja sumokėti pagalvės mokestį faktiniam turizmo paslaugų teikėjui atvykimo arba išvykimo metu pagal faktinio paslaugų teikėjo nustatytas taisykles. 
 8. Nesumokėjus šiose sąlygose nustatyta tvarka nurodytos paslaugos kainos ar jos dalies, Sutartis netenka galios. Tokiu atveju turistui nėra grąžinama sumokėta kaina ar jos dalis. Turistui tinkamai ir laiku nesumokėjus visos turizmo paslaugos kainos,  Turistas taip pat privalo atlyginti Pardavėjo nuostolius, kuriuos jis patyrė norėdamas įvykdyti Sutartį.
 9. Turistas patvirtina, kad prieš sudarydamas Sutartį, gavo turizmo paslaugą aprašančią medžiagą (rašytinį dokumentą arba internetinę nuorodą), kuriame išdėstyta visa su paslauga susijusi informacija. Paslaugą aprašanti medžiaga yra laikoma neatskiriamu Sutarties priedu. Informacija gali keistis. Turistas patvirtina, kad yra informuotas apie Pardavėjo internetinį puslapį www.baltictours.lt, kuriame skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie įsigyjamą paslaugą.
 10. Turistas prisiima visą riziką dėl dokumentų reikalingų vykti į galutinę tikslo vietą turėjimo. Jų neturėjimas ir/ar neatitikimas keliamiems reikalavimas, neužtraukia jokios Pardavėjo atsakomybės. Turistas įsipareigoja susipažinti su visomis vizų gavimo, valiutų keitimo ir valstybių sienų perėjimo tvarka bei sąlygomis.
 11. Turistas įsipareigoja atsakyti už paslaugos teikimo metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, žalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, Pardavėjas turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
 12. Po faktinio turizmo paslaugos teikėjo  užsakymo patvirtinimo, Turistas ir/ar kiti su turistu vykstantys asmenys gali būti keičiami tik gavus išankstinį faktinio paslaugos teikėjo sutikimą ir pagal jo nustatytas sąlygas. 
 13. Turistas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, tačiau tokiu atveju už turizmo paslaugą sumokėta kaina ar jos dalis nėra grąžinama, nebent Turistas iš anksto būtų supažindintas su kitomis faktinio paslaugų teikėjo teikiamų turizmo paslaugų nutraukimo sąlygomis.  
 14. Sutarties pasirašymas negarantuoja, kad turisto pasirinktai turizmo paslaugai bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. Nepatvirtinus rezervacijos, pasirašyta Sutartis netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvią turizmo paslaugą, sudarydamas naują Sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį,  Pardavėjas turi grąžinti turistui pinigus už nepatvirtintą rezervaciją. .
 15. Faktinis turizmo paslaugos teikėjas  turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Turistui grąžinami už paslaugą sumokėti pinigai arba jei paslauga jau buvo iš dalies suteikta – proporcinga jų dalis.
 16. Pardavėjas neteikia turisto įsigytos turizmo paslaugos ir neatsako už jos kokybę. Už netinkamą Sutarties vykdymą bei savalaikį pinigų grąžinimą turistui atsako faktinis turizmo paslaugos teikėjas. 
 17. Atsižvelgiant į LR civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą nuotolinės sutarties atsisakymo išimtį, turistas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties.
 18. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, patvirtina, kad informavo kitus turistus, naudos gavėjus, kad turizmo paslauga teikiama pagal šioje Sutartyje, jos prieduose bei kelionę aprašančioje medžiagoje  nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas Sutarties sąlygas.
 19. Turisto teises gina LR civilinis kodeksas, LR vartotojų teisių apsaugos įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti poįstatyminiai teisės aktai ir ši Sutartis. Dėl Pardavėjo netinkamai vykdomų įsipareigojimų pretenzijos turi būti pareiškiamos nedelsiant iškilus problemoms. Nepavykus ginčo išspręsti, Pardavėjas privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Pardavėjas neteikia turisto įsigytų paslaugų ir neatsako už jų kokybę, todėl bet kokio pobūdžio pretenzijos dėl paslaugų bei savalaikio pinigų grąžinimo Sutarties sąlygose numatytais atvejais, gali būti teikiamos išimtinai faktiniam turizmo paslaugų teikėjui.  
 20. Ginčai dėl Sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.
 21. Asmens duomenų valdytojas yra Baltic Tours Group, UAB, į.k. 111518422, Vašingtono a. 1, Vilnius, tel. +370 5 266 1616, el. paštas info@baltictours.lt. Asmens duomenys tvarkomi Sutarties vykdymo tikslu (išskyrus atvejus, kai asmens duomenų tvarkymo reikalauja teisinės prievolės). Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti Sutartį arba siekiant imtis veiksmų turisto prašymu prieš sudarant Sutartį; duomneų valdytojui taikoma teisinė prievolė (2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinamas Direktyva 95/46/EB 6 straipsnio 1 dalies b), c) punktai).
 22. Sutarties vykdymo tikslu Pardavėjas tvarko šiuos turisto asmens duomenis: gimimo datą, gyvenamąją vietą (adresą), pavardę, vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis,- išdavimo ir galiojimo datą, vietą, numerį, gimimo datą, lytį, pilietybę, dokumentą išdavusią valstybę, mokėjimų duomenis, informaciją apie specialiuosius poreikius (taikoma tik tuo atveju ir tiems turistams, kuriems tai aktualu).
 23. Turistas susisiekęs su Pardavėju ir pastarajam nustačius asmens tapatybę, gali įgyvendinti šias savo asmens duomenų teises: 
  1. gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
  2. susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis;
  3. reikalauti ištaisyti  netikslius savo asmens duomenis ir papildyti neišsamius savo asmens duomenis; 
  4. reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
  5. reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą; 
  6. teisę į duomenų perkeliamumą; 
  7. reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas.
 24. Asmens duomenys saugomi Sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų nuo Sutarties pasibaigimo. Asmens duomenys pretenzijų nagrinėjimui ir administravimui saugomi Sutarties galiojimo laikotarpiu ir 3 metus nuo Sutarties pasibaigimo. 
 25. Turistas, manydamas, kad jo asmens duomenų teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (85) 2712804, (85) 2791445, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.vdai.lrv.lt
 26. Pardavėjas siekdamas užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą turi teisę perduoti turisto asmens duomenis paslaugų teikėjui, užsakymų sistemoms, taip pat Pardavėjo vardu klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, apskaitos ir kitas paslaugas teikiantiems juridiniams asmenims. Pardavėjas patvirtina, kad duomenų perdavimas vykdomas taikant saugumo priemones pagal atitinkamas sutartis su duomenų gavėjais. 
 27. Pardavėjas turi teisę pateikti Turisto asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, policijai arba priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Pardavėjo teises arba Pardavėjo klientų, darbuotojų ir turto saugumą.
 28. Turistas prisiima visą atsakomybę dėl Pardavėjui pateiktų savo ir kitų turistų asmens duomenų teisingumo ir tikslumo. Turistas, teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas duomenis (įskaitant savo ir (ar) kitų turistų asmens duomenis), užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti duomenis ir prisiima visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo galinčius kilti Pardavėjui ir (ar) tretiesiems asmenims nuostolius. 
 29. Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir susijusias teises viešai skelbiama Privatumo politikoje Pardavėjo internetinėje svetainėje www.baltictours.lt. Turistas patvirtina, kad susipažino su Privatumo politika. 
 30. Turistas, sumokėdamas paslaugų kainą patvirtina, kad gavo Individualias Sutarties sąlygas jo įsigyjamai paslaugai ir susipažino su jomis. Esant Individualių Sutarties sąlygų prieštaravimui Standartinėms Sutarties sąlygomis, viršenybę turi Individualios Sutarties sąlygos. 

 

Kilus klausimams ar neaiškumams susisiekite tel. +370 5 266 1616, el. p. info@baltictours.lt (I–V 08:00–18:00).

 

Atnaujinta: 2024 m. sausio 24 d.

 

PAGRINDINĖS VEŽIMO SĄLYGOS

 1. Šiomis pagrindinėmis keleivių vežimo sąlygomis ir keleiviui išduotu bilietu patvirtinama tarp oro vežėjo ir keleivio sudaryta vežimo sutartis (toliau tekste, Sutartis).
 2. Šiose Sąlygose naudojamos sąvokos:
  1. Bagažas – keleivio asmeninis turtas ir daiktai, vežami orlaiviu pagal Sutartį; jei šiose Sąlygose tiesiogiai nenurodyta kitaip, ši sąvoka taikoma ir registruotam, ir neregistruotam bagažui.
  2. Bilietas – Sutarties sudarymą patvirtinantis dokumentas ar kitas lygiavertis nematerialus dalykas, įskaitant elektroninį, kurį išdavė arba įgaliojo išduoti oro vežėjas arba jo įgaliotasis atstovas, suteikiantis teisę skristi orlaiviu ir vežti nustatyto svorio bagažą Sutarties sąlygomis; bagažo kvitas yra sudedamoji bilieto dalis. Keleivis turi pareigą išsaugoti bilietą visos kelionės metu, jeigu oro vežėjas jo nepakeičia kitu lygiaverčiu dokumentu.
  3. Kelionės dokumentai – pasas ar asmens tapatybės kortelė, iškvietimas, viza, draudimas ir kiti dokumentai, kurie būtini atitinkamos kelionės metu.
  4. Kelionių organizatorius – Baltic Tours Group, UAB, į.k. 111518422, Vašingtono a. 1, Vilnius, tel. +370 5 266 1616, el. paštas info@baltictours.lt
  5. Oro vežėjas – oro transporto įmonė, turinti licenciją oro susisiekimui vykdyti, nurodyta Sutartyje.
  6. Oro vežėjo taisyklės – oro vežėjo patvirtintos keleivių, bagažo, krovinių vežimo paslaugų pardavimo ir teikimo sąlygos ir tvarka, kurios taikomos tiek, kiek to nereglamentuoja  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-04-20 dienos įsakymu Nr. 3-147 patvirtintos „Keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklės“. Oro vežėjo taisyklės arba nuoroda į interneto svetainę, kurioje su jomis galima susipažinti, pateikiamos kelionių organizatorių atstovaujančio kelionių pardavimo agento interneto svetainėje www.baltictours.lt. Pagrindinės vežimo sąlygos taip pat skelbiamos interneto svetainėje www.baltictours.lt
 3. Oro vežėjas įsipareigoja imtis visų priemonių, kad keleivis ir bagažas būtų vežami pagal tvarkaraštį. Skrydžio laikas, nurodytas tvarkaraštyje, gali būti keičiamas oro vežėjo be atskiro įspėjimo. Keleivis ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki išvykimo turi pasitikrinti išvykimo laiką pagal oro vežėjo tvarkaraštį ir oro uosto, iš kurio vykdomas skrydis, interneto svetainėje. Prireikus oro vežėjas be atskiro įspėjimo keleiviui gali suteikti kitų oro vežėjų paslaugas: pakeisti orlaivį arba biliete nurodytas sustojimo vietas, sujungti reisus. Keleiviai, keliaujantys iš arba į Europos Sąjungos oro uostus, atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju turi teises, numatytas Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. vasario 11 d. reglamente (EB) Nr. 261/2004, nustatančiame bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju.
 4. Registruotasis bagažas išduodamas asmeniui, pateikusiam bagažo kvitą. Jei bagažas pametamas, sunaikinamas, sugadinamas ar apgadinamas vežant, pretenzijos pateikiamos oro vežėjui raštu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo registruotojo bagažo gavimo dienos arba nuo tos dienos, kai bagažas turėjo būti gautas. Jei bagažas pristatomas vėliau, nei buvo numatyta, pretenzijos oro vežėjui pateikiamos raštu ne vėliau kaip per 21 dieną nuo registruotojo bagažo gavimo dienos. Oro vežėjo taisyklėse gali būti nustatyta kitų pretenzijų pateikimo terminų ir sąlygų. Tokiu atveju keleivis turi vadovautis Bendrosiomis keleivių ir bagažo vežimo sąlygomis.
 5. Keleivis į oro uostą turi atvykti tokiu laiku, kad spėtų pateikti visus skrydžio dokumentus ir laiku atvykti prie įlaipinimo vartų. Įprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus bent dviem valandoms iki skrydžio, kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti pasienio ir muitinės kontrolę. Kiekviename oro uoste keleivių registracija gali būti baigta skirtingu laiku: registracijos pabaiga nurodoma biliete ir (ar) oro vežėjo tvarkaraštyje. Jeigu laikas nenurodytas, keleivis turi registruotis į skrydį ne vėliau kaip likus 40 min. iki paskelbto išvykimo laiko. Skrydis negali būti atidėtas dėl vėluojančių keleivių. Oro vežėjas turi teisę atsisakyti vežti keleivius, pavėlavusius laiku užsiregistruoti į skrydį ar laiku atvykti prie įlaipinimo vartų.
 6. Registruodamasis į skrydį keleivis privalo turėti būtinus kelionės dokumentus (pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, galiojantį visos kelionės metu), šalių, į kurias vyksta, vizas, skiepų pasą, taip pat kitus dokumentus (jei tokie dokumentai privalomi pagal atitinkamos valstybės teisės aktus) ir saugoti juos iki kelionės pabaigos. Visi keliaujantieji į valstybes, su kuriomis Lietuvos Respublika nėra sudariusi specialių sutarčių ar susitarimų, nustatančių kitaip, su savimi privalo turėti galiojantį pasą. Kai kuriais atvejais į užsienį galima vykti ir su asmens tapatybės kortele, tačiau tik į tas valstybes, su kuriomis Lietuvos Respublika sudariusi specialias sutartis ar susitarimus. Valstybių, kurios LR asmens tapatybės korteles pripažįsta galiojančiomis kelionėms, sąrašas pateikiamas Užsienio reikalų ministerijos svetainėje https://keliauk.urm.lt.  Keleiviui neįvykdžius prievolės turėti būtinus kelionės dokumentus, oro vežėjas turi teisę atsisakyti jį skraidinti. Jeigu dėl netinkamų keleivio kelionės ir (ar) kitų būtinų keleivio dokumentų atitinkamos valstybės migracijos tarnyba neįleistų keleivio į paskirties valstybės teritoriją, keleiviui (taip pat ir deportuotam) tektų padengti visas tiesiogines ir netiesiogines dėl to oro vežėjo patirtas išlaidas.
 7. Kai keleivio kelionės atvykimo ar sustojimo vieta yra ne toje šalyje, iš kurios išvyksta, vežti oru taikoma 1999 m. Monrealyje pasirašyta Konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (toliau – Konvencija), jei šios valstybės yra Konvencijos dalyvės. Lietuvos Respublika yra ratifikavusi Konvenciją. Konvencija numato ribotą oro vežėjo atsakomybę už žalą dėl keleivio gyvybės atėmimo ar sužalojimo, už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo vežant keleivius, ir už žalą, atsiradusią dėl bagažo sunaikinimo, praradimo arba vėlavimo. Vežti oru taip pat taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., pakeitimo ir EC 889/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atvejais nuostatos.
 8. Pagal Konvencijos nuostatas, oro vežėjas atsako už keleivio gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą, jei nelaimingas atsitikimas, kuris buvo gyvybės atėmimo ar sužalojimo priežastimi, įvyko orlaivyje arba įlaipinimo ar išlaipinimo veiksmų metu. Tačiau oro vežėjas neatsako už tokią žalą, kai ji kiekvienam keleiviui viršija 100 tūkst. Tarptautinio valiutos fondo nustatytų specialių skolinimosi teisių (Special Drawing Rights, SDR), jeigu įrodo, kad ši žala atsirado ne dėl oro vežėjo, jo darbuotojų ar atstovų neatsargumo arba kito neteisėto veikimo arba neveikimo; arba kad ši žala atsirado vien tiktai dėl trečiosios šalies neatsargumo, arba kitų asmenų neteisėtų veikimo arba neveikimo.
 9. Pagal Konvencijos nuostatas, oro vežėjas atlygina faktinę žalą, atsiradusią sunaikinus, praradus arba sugadinus registruotąjį bagažą, jeigu atsitikimas, kuris buvo sunaikinimo, praradimo arba sugadinimo priežastis įvyko orlaivyje arba bet kuriuo kitu laikotarpiu, per kurį oro vežėjas buvo atsakingas už registruotąjį bagažą. Oro vežėjo atsakomybė bagažo sunaikinimo, praradimo ar vėlavimo atveju kiekvienam keleiviui neviršija 1 000 SDR. Šie apribojimai gali būti netaikomi tik iš anksto deklaravus didesnę bagažo vertę ir sumokėjus papildomą mokestį. Netiesioginiai nuostoliai, įskaitant neturtinę žalą, nėra atlyginami. Dėl papildomos informacijos apie kitus oro vežėjo taikomus atsakomybės apribojimus dėl atitinkamų daiktų gabenimo oru rekomenduojame kreiptis į oro vežėją.
 10. Informaciją apie oro vežėjo taikomus mokesčius už bagažo viršsvorį ir bagažo matmenis nurodoma biliete ir/ar oro vežėjo taisyklėse.
 11. Jūsų registruotajame bagaže neturi būti dūžtančių, greitai gendančių, vertingų daiktų, pavyzdžiui: pinigų, raktų, akinių, fotoaparatų, vaizdo kamerų ir kitų vertingų elektronikos ar technikos prietaisų ir jų priedų, kompiuterių, telefonų, mobiliųjų telefonų, elektroninių prietaisų baterijų kroviklių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, brangiųjų ir pusbrangių akmenų, muzikos instrumentų, vertingų meno ar dailės kūrinių, vaistų, medicininių dokumentų, vertybinių popierių ar panašių vertingų daiktų, verslo dokumentų ar daiktų, pasų ar kitų asmens tapatybės dokumentų, jų pavyzdžių. Oro vežėjas neatsako už šiuos daiktus, jei keleivis, nepaisydamas šio įspėjimo, minėtus daiktus veža registruotajame bagaže.
 12. Rankiniame bagaže, be 11 punkte nurodytų daiktų, taip pat draudžiami vežti šie daiktai:
  1. pistoletai, šaunamieji ginklai – bet kokie daiktai, kurie gali arba atrodo, kad gali, paleisti šovinį (pavyzdžiui: šratiniai šautuvai; oriniai pistoletai; šratiniai ginklai; graižtviniai ginklai; katapultos; harpūnai ir žeberklai; humaniškos gyvūnų naikinimo priemonės; gesintuvai; signaliniai pistoletai; startiniai pistoletai; šaunamųjų ginklų tikslios kopijos ar imitacijos; įvairūs žaisliniai ginklai; sudedamosios šaunamųjų ginklų dalys (išskyrus teleskopinius stebėjimo prietaisus ir optinius taikiklius); mažo kalibro pistoletai; elektrošoką sukeliantys ginklai „Taser“; elektrošoko įrenginiai, naudojami gyvuliams varyti; elektrošoko įrenginiai; žiebtuvėliai, kurie savo forma primena šaunamuosius ginklus; paslėpti ir užmaskuoti šaunamieji ginklai);
  2. smailieji ginklai ir aštriabriauniai daiktai – smailūs ir aštriabriauniai daiktai, kuriuos naudojant galima sužeisti (pavyzdžiui: kirviai ir kirvukai; strėlės ir smiginio strėlytės; alpinistų batų kapliukai; ledo kirvukai ir kirtikliai; pačiūžos; peiliai su fiksuojamąja ar išmetamąja geležte bet kokio ilgio ašmenimis; peiliai, įskaitant ir apeiginius peilius, kurių ašmenys ilgesni nei 6 cm, padaryti iš metalo arba iš kitos medžiagos, tačiau gana tvirti, kad būtų galima traktuoti kaip potencialius ginklus; mėsos kapoklės; atviri skustuvai; kardai; skalpeliai; žirklės, kurių ašmenys ilgesni nei 6 cm; slidžių lazdos; kalavijai ir špagos; svaidomosios žvaigždės; amatų įrankiai, kurie gali būti naudojami kaip smailūs ar aštrūs ginklai: grąžtai, peiliukai dėžėms pjaustyti, kišeniniai peiliukai, visų tipų pjūklai, atsuktuvai, laužtuvai, plaktukai, replės, veržliarakčiai ir kt.);
  3. bukieji įrankiai – bet kokie buki daiktas, galintys sužaloti (pavyzdžiui: beisbolo lazdos; vėzdai; kuokos; mažojo beisbolo lazdos; kriketo lazdos; golfo lazdos; ledo ritulio lazdos; raketlazdės; biliardo, amerikietiškojo ir angliškojo biliardo lazdos; kovos menų reikmenys);
  4. sprogstamosios ar labai lengvai užsidegančios medžiagos, kurios gali būti naudojamos siekiant įvykdyti neteisėto įsikišimo veiksmus (pavyzdžiui: amunicija (šaudmenys); sprogstamosios kapsulės; litavimo lempos; detonatoriai ir degikliai; sprogmenys ir sprogstamieji įtaisai; dujos ir dujų talpyklos; granatos; fejerverkai; bet kokio pavidalo signalinės raketos; žiebtuvėlių skystis; minos ir kiti karinės paskirties sprogstamieji įtaisai; šaudyklės-pliauškynės; benzinas ir gazolinas; sprogstamųjų medžiagų ar įtaisų tikslios kopijos ar imitacijos; dūminiai užtaisai ar šoviniai; žaislinių šautuvų kapsulės; terpentinas ir dažų skiedikliai);
  5. cheminės ir toksinės medžiagos, kurios gali būti panaudotos siekiant įvykdyti neteisėto įsikišimo veiksmus (pavyzdžiui: rūgštys, chloras ir balinamosios medžiagos; neutralizuojamosios purškiamosios dujos, pipirinės ir ašarinės, rūgštys, esančios aerozolinėje pakuotėje ir kt.).
 13. Rankinio bagažo apribojimai, taikomi vežant atsargines ličio baterijas. Atsargines ličio baterijas, pavyzdžiui: nešiojamųjų kompiuterių ir DVD grotuvų kraunamąsias baterijas ir ličio AA dydžio baterijas, leidžiama vežti tik rankiniame bagaže.
 14. Tiek rankiniame, tiek registruotajame bagaže draudžiami vežti toliau nurodyti daiktai:
  1. suslėgtosios dujos (degiosios, nedegiosios ir nuodingosios), pavyzdžiui: ašarinės dujos, dujų šviestuvai, deguonis, dujų balionai, butano dujos, skirtos plaukų priežiūros priemonių flakonams ir žiebtuvėliams pildyti;
  2. korozinės medžiagos, pavyzdžiui: rūgštys, šarmai, gyvsidabris, skystojo elektrolito pripildytos baterijos;
  3. sprogstamosios medžiagos, pavyzdžiui: amunicija (šaudmenys), signalinės raketos, fejerverkai;
  4. oksiduojančiosios medžiagos, pavyzdžiui, balinančiosios medžiagos;
  5. radioaktyviosios arba stipriai įmagnetintos medžiagos;
  6. nuodingosios ir infekcinės medžiagos;
  7. netinkamai supakuoti daiktai, jei nėra išduotas garantinis talonas;
  8. daiktai, kurių gabenimas uždraustas įstatymais, vyriausybės arba reguliavimo tvarka, kuriuos išleido šalys arba valstijos, iš kurių, į kurias ar virš kurių norima gabenti daiktus;
  9. daiktai, kurie dėl dydžio ir (arba) svorio negali būti pakrauti į keleivinį lėktuvą;
  10. aštrų kvapą skleidžiantys daiktai;
  11. maisto produktai, dėl kurių gali būti sugadintas kitas bagažas;
  12. pavyzdžių arba rinkinių sudėtyje gali būti uždraustų daiktų, todėl būtina turėti informaciją apie turinį, siekiant įtikinti, kad pavyzdžiai arba rinkiniai gali būti vežami kaip bagažas.
 15. Skysčių vežimo reikalavimai:
  1. skysčiai turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 ml induose;
  2. Indai turi būti įdėti į vieną permatomą ir užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro krepšelį.
  3. vienas maišelis – vienam keleiviui;
  4. skysčiais vadinami geliai, pastos, losjonai, skystųjų ir kietųjų medžiagų mišiniai ir hermetiškų talpyklų turinys (pavyzdžiui, dantų pastos, plaukų geliai, gėrimai, sriubos, sirupai, kvepalai, skutimosi putos, aerozoliai ir kiti panašios konsistencijos produktai).
 16. Aviacijos saugumo darbuotojai į riboto patekimo zoną ir orlaivio keleivių saloną gali atsisakyti įleisti keleivį, turintį jiems įtartiną daiktą, arba atsisakyti vežti tokį daiktą kaip registruotąjį bagažą. Už tokius sprendimus neatsako nei kelionių organizatorius, nei oro vežėjas.

 

Atnaujinta: 2024 m. sausio 22 d.

 

Informacija apie Bendrovę: UAB „Baltic Tours Group“, Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, juridinio asmens kodas 111518422, registruotos buveinės adresas Vašingtono a. 1-66, LT-01108, Vilnius, Lietuvos Respublika, interneto svetainės adresas www.baltictours.lt, el. paštas info@baltictours.lt, tel. +370 5 266 1616.

 

Oro vežėjų sąlygos

 

Oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą sąjungoje, sąrašas