Kandidatų privatumo politika

1. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

UAB „Baltic Tours Group“ (toliau tekste, Bendrovė) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Bendrovėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Informacija apie Bendrovę: UAB „Baltic Tours Group“, Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, juridinio asmens kodas 111518422, registruotos buveinės adresas Vašingtono a. 1-66, LT-01108, Vilnius, Lietuvos Respublika, interneto svetainės adresas www.baltictours.ltwww.skrendu.ltwww.lektuvubilietai.lt, el. paštas info@baltictours.lt+370 5 266 1616.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės parengtos vadovaujantis 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau tekste, BDAR). Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje tikslus, teisėtumo sąlygas, Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, teikimo tikslus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BENDROVĖJE TIKSLAI IR TEISĖTO TVARKYMO SĄLYGOS

Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytoja, Jūsų, kaip duomenų subjekto, asmens duomenis tvarko šiuo tikslu – darbuotojų atrankai į darbo vietą iki darbo sutarties sudarymo.

Darbuotojo asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: teisėtas Bendrovės interesas atrinkti tinkamiausią kandidatą (2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinamas Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 6 straipsnio 1 dalies a), f) punktas). 

3. BENDROVĖJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, mobilaus ar fiksuoto ryšio telefono numeris; informacija apie kandidato į darbo vietą darbo patirtį (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir(ar) kvalifikacija); informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai); informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kuri pateikiama CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose; buvusių darbdavių rekomendacijos, atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantys asmenys, jų kontaktai, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys. Iš esamo darbdavio šie asmens duomenys gali būti renkami tik kandidato sutikimu. 

Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos duomenų subjektas savanoriškai pateikia paštu, registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Bendrovės paslaugų teikimo vietą, taip pat naudodamasis darbo paieškos internetinėmis platformomis, pateikdamas šią informaciją darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančiai bendrovei (įdarbinimo agentūrai etc.). 

Kandidatų asmens duomenų saugojimo terminas: kandidatų į darbo vietą asmens duomenys saugomi iki atrankos pasibaigimo, o rašytiniu kandidato sutikimu dėl įtraukimo į kandidatų duomenų bazę – 1 metus po atrankos pasibaigimo.

4. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Bendrovę dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:

  • teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
  • teisę susipažinti su duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
  • teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisę apriboti duomenų tvarkymą;
  • teisę į duomenų perkeliamumą (kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis);
  • teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas. 

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo į Bendrovę duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu info@baltictours.lt.  Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos.

Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti Asmens duomenų tvarkymo taisyklių šios formos prašymą

Bendrovė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bendrovė pasilieka teisę keisti šią Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politiką, todėl interneto svetainės lankytojų maloniai prašome pasitikrinti, ar nepasikeitė Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politika ir susipažinti su pakeistomis ir/ar naujomis privatumo politikos nuostatomis. 

 

Atnaujinta: 2023-05-29