×
Turite klausimų? Pir - Pen 8:00-18:00 +370 5 266 1616 keliones@baltictours.lt

Sąlygos ir taisyklės

 

PASLAUGŲ UŽSAKYMO SĄLYGOS

 1. Šios turizmo paslaugų užsakymo sąlygos nustato Turisto, sudarančio organizuotos turistinės kelionės arba pavienės turizmo paslaugos sutartį su kelionių organizatoriumi, tarpininkaujant kelionių pardavimo agentui „Baltic Tours Group“, UAB arba Turisto, sudarančio organizuotos turistinės kelionės arba pavienės turizmo paslaugos sutartį su kelionių organizatoriumi „Baltic Tours Group“, per internetinę platformą  www.baltictours.lt, teises ir pareigas, paslaugų įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, kelionių organizatoriaus, kelionių pardavimo agento ir Turisto atsakomybę bei kitas su organizuotos turistinės kelionės arba pavienės turizmo paslaugos įsigijimu internetinėje platformoje www.baltictours.lt susijusias nuostatas. 
 2. „Baltic Tours Group“, UAB (toliau,- Bendrovė), juridinio asmens kodas 111518422, registracijos adresas Vašingtono a. 1-66, LT-01108 Vilnius, gali veikti tiek kaip kelionių organizatorius, tiek kaip kelionių pardavimo agentas. Kiekvienu konkrečiu atveju „Baltic Tours Group“, UAB statusas priklauso nuo užsakymo  turinio ir įsigyjamų paslaugų pobūdžio. 
 3. Organizuotos turistinės kelionės sutartis yra suprantama kaip sutartis dėl ne mažiau kaip dviejų skirtingų turizmo paslaugų – keleivių vežimo, apgyvendinimo, kuris nėra neatsiejama keleivių vežimo dalis ir yra skirtas ne nuolatinio gyvenimo tikslams, automobilių, motociklų ar kitų motorinių transporto priemonių nuomos ir kitos paslaugos, neatsiejamos nuo nurodytų turizmo paslaugų, – derinys, sudaromas pagal Turizmo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje išdėstytas sąlygas.
 4. Turistas yra suprantamas kaip fizinis asmuo, siekiantis sudaryti organizuotos turistinės kelionės arba kitą turizmo paslaugų teikimo sutartį arba turintis teisę vykti į kelionę pagal sudarytą sutartį.
 5. Naudos gavėjas pagal šias užsakymo sąlygas yra suprantamas kaip asmuo, besinaudojantis užsakytomis paslaugomis kartu su jas užsakiusiu asmeniu (Turistu). 
 6. Internetinėje platformoje www.baltictours.lt Turistas užsako organizuotos turistinės kelionės arba pavienes turizmo paslaugas, sumokėdamas paslaugos kainą. Mokėjimai atliekami per Turisto pasirinktą mokėjimo įstaigą į Bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą arba grynaisiais pinigais į Bendrovės kasą. Nesumokėjus užsakyme nustatyta tvarka nurodytų kainos ar jos dalies, užsakymas netenka galios. Kol mokėjimas nėra gautas – bilieto kaina gali keistis, todėl rekomenduojama jį atlikti kuo greičiau. 
 7. Turistas privalo susipažinti su organizuotos turistinės kelionės, pavienės turizmo paslaugos sutarties sąlygomis. Turistas taip pat privalo susipažinti su Pagrindinėmis vežimo sąlygomis bei turėti kelionei reikalingus asmens dokumentus. 
 8. Įsigytos organizuotos turistinės kelionės arba pavienės turizmo paslaugos sutarties sąlygose yra reglamentuojami kelionės paslaugų, turistų keitimo principai. Kūdikių ir vaikų keliavimo, bagažo, nestandartinių daiktų gabenimo taisykles nustato konkretus oro vežėjas. Rezervuodamas kelionę  Turistas privalo susipažinti su faktinio oro vežėjo taisyklėmis ir skrydžio sąlygomis.
 9. Turistas atlikdamas kelionės ar atskirų paslaugų rezervavimą, privalo laikytis kelionių organizatoriaus ir/ar kelionių pardavimo agento nurodymų ir reaguoti į el. pašto pranešimus. Turistas negavęs visos kelionei reikalingos informacijos, rezervacijos patvirtinimo, apmokėjimo sąlygų ar kt., privalo nedelsiant susisiekti su Bendrove telefonu. 
 10. Tinkamai ir laiku nesumokėjus nurodytos kelionės kainos, sutartis netenka galios. Tokiu atveju Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą iš kelionių organizatoriaus tuo metu siūlomų kelionių, sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį arba nesant galimybės į naujos kelionės kainą įskaityti sumokėtą avansą, turistas privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius pagal organizuotos turistinės kelionės arba pavienės turizmo paslaugos sutarties nustatytas sąlygas. 
 11. Organizuotos turistinės kelionės sutarties sudarymas negarantuoja, kad Turisto pasirinktam viešbučiui bus patvirtinta rezervacija (apie rezervacijos patvirtinimą Turistui pranešama atskirai). Nepatvirtinus rezervacijos sudaryta sutartis netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą, sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti Turistui įmokėtus pinigus pagal netekusią galios sutartį.
 12. Turistas patvirtina, kad prieš sudarant organizuotos turistinės kelionės sutartį gavo dokumentą (sutartį, katalogą, kitą kelionę aprašančią medžiagą), kuriame nurodyta informacija apie apgyvendinimą bei transporto priemones, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę būklę, valiutų keitimą, valstybių sienų perėjimo tvarką, daiktų įvežimo apribojimus, vizų gavimą, imunoprofilaktikos reikalavimus, informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus atstovo pavardę, adresą ir telefono numerį, ir/ar vietinių agentūrų/ agentų adresus ir telefono numerius, kuriais galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informacija, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi, ir kita sutarties sąlygose nurodyta informacija.
 13. Visa esminė informacija yra skelbiama internetiniame puslapyje www.baltictours.lt.  
 14. Šios sąlygos yra privalomos kelionės organizatoriui, kelionių pardavimo agentui ir visiems Turistams.. 
 15. Keleiviui įsigijus kelionę, iškart įsigalioja kelionių organizatoriaus organizuotos turistinės kelionės sąlygos. 
 16. Turistas prisiima visą riziką dėl dokumentų reikalingų vykti į paskirties vietą turėjimo, jų neturėjimas ir/ar neatitikimas keliamiems reikalavimas, neužtraukia Bendrovės atsakomybės. Turistas įsipareigoja susipažinti su vizų gavimo, valiutų keitimo ir valstybių sienų perėjimo tvarka bei sąlygomis. 
 17. Turistas, pagrindinė organizuotos turistinės kelionės sutarties šalis, privalo informuoti kitus Naudos gavėjus, kad paslaugos teikiamos tik pagal šias sąlygas ir kelionių organizatoriaus organizuotos turistinės kelionės sąlygas ir visi Naudos gavėjai privalo jas vykdyti.
 18. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti nuo kelionės arba kitos turizmo paslaugos, pagal kelionių organizatoriaus organizuotos turistinės kelionės arba pavienės paslaugos teikimo sąlygas. Kelionės arba pavienės turizmo paslaugos atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento. 
 19. Kliento teises gina LR civilinis kodeksas, LR vartotojų teisių apsaugos įstatymas, kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei šios sąlygos.
 20. Jeigu turite nusiskundimų dėl „Baltic Tours Group“, UAB, pretenziją, pasirašytą ją teikiančio asmens, kartu su dokumentais, pagrindžiančiais jos pagrįstumą, pateikite el. paštu info@baltictours.lt arba registruotu laišku adresu: „Baltic Tours Group“, UAB, Vašingtono a. 1. Pretenzijos nagrinėjamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 21. Prašymą/skundą dėl interneto platformoje www.baltictours.lt įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai Vilniaus g 25, 01402 Vilnius, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

Turistas naudodamasis internetine platforma www.baltictours.lt patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateiktomis sąlygomis  ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus Turistus–naudos gavėjus, kad turizmo paslaugų užsakymas  yra vykdomas  tik pagal šiose sąlygose nurodytas taisykles ir visi Turistai privalo jas vykdyti.

Kilus klausimams ar neaiškumams susisiekite tel. +370 5 266 16 16, el. p. info@baltictours.lt (I–V 08:00–18:00).

 

Atnaujinta: 2023 m. gegužės 15 d.

PAGRINDINĖS VEŽIMO SĄLYGOS

 1. Šiomis pagrindinėmis keleivių vežimo sąlygomis ir keleiviui išduotu bilietu patvirtinama tarp vežėjo ir keleivio sudaryta vežimo sutartis. 
 2. Vežimui ir kitoms vežėjo teikiamoms paslaugoms taip pat taikomi vežėjo patvirtinti tarifai, sąlygos ir taisyklės, nustatytos konkretaus Oro vežėjo taisyklėse (Bendrosiose keleivių ir bagažo vežimo sąlygose), skelbiamose interneto svetainėje www.baltictours.lt 
 3. Vežėjas įsipareigoja imtis visų priemonių, kad keleivis ir bagažas būtų vežami pagal tvarkaraštį. Skrydžio laikas, nurodytas tvarkaraštyje, gali būti keičiamas vežėjo be atskiro įspėjimo. Keleivis anksčiau nei išvykimo dieną pagal vežėjo tvarkaraštį turi pasitikrinti išvykimo laiką. Prireikus vežėjas be atskiro įspėjimo keleiviui gali suteikti kitų vežėjų paslaugas: pakeisti orlaivį arba biliete nurodytas sustojimo vietas, sujungti reisus. Keleiviai, keliaujantys iš arba į Europos Sąjungos oro uostus, atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju turi teises, numatytas Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. vasario 11 d. reglamente (EB) Nr. 261/2004, nustatančiame bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju. 
 4. Registruotasis bagažas išduodamas asmeniui, pateikusiam bagažo kvitą. Jei bagažas pametamas, sunaikinamas, sugadinamas ar apgadinamas vežant, pretenzijos pateikiamos vežėjui raštu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo registruotojo bagažo gavimo dienos arba nuo tos dienos, kai bagažas turėjo būti gautas. Jei bagažas pristatomas vėliau, nei buvo numatyta, pretenzijos vežėjui pateikiamos raštu ne vėliau kaip per 21 dieną nuo registruotojo bagažo gavimo dienos. Vežėjo patvirtintose oro vežėjo taisyklėse gali būti nustatyta kitų pretenzijų pateikimo terminų ir sąlygų. Tokiu atveju keleivis turi vadovautis konkretaus Oro vežėjo taisyklėmis. 
 5. Keleivis į oro uostą turi atvykti tokiu laiku, kad spėtų pateikti visus skrydžio dokumentus ir laiku atvykti prie įlaipinimo vartų. Įprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus bent dviem valandoms iki skrydžio, kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti pasienio ir muitinės kontrolę. Kiekviename oro uoste keleivių registracija gali būti baigta skirtingu laiku: registracijos pabaiga nurodoma biliete ir (ar) vežėjo tvarkaraštyje. Jeigu laikas nenurodytas, keleivis turi registruotis į skrydį ne vėliau kaip likus 40 min. iki paskelbto išvykimo laiko. Skrydis negali būti atidėtas dėl vėluojančių keleivių. Vežėjas turi teisę atsisakyti vežti keleivius, pavėlavusius laiku užsiregistruoti į skrydį ar laiku atvykti prie įlaipinimo vartų. 
 6. Registruodamasis į skrydį keleivis privalo turėti būtinus kelionės dokumentus (asmens tapatybės kortelę, pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, galiojantį visos kelionės metu), šalių, į kurias vyksta, vizas, skiepų pasą, taip pat kitus dokumentus (jei tokie dokumentai privalomi pagal atitinkamos valstybės teisės aktus) ir saugoti juos iki kelionės pabaigos. Visi keliaujantieji į valstybes, su kuriomis Lietuvos Respublika nėra sudariusi specialių sutarčių ar susitarimų, nustatančių kitaip, su savimi privalo turėti galiojantį pasą. Kai kuriais atvejais į užsienį galima vykti ir su asmens tapatybės kortele, tačiau tik į tas valstybes, su kuriomis Lietuvos Respublika sudariusi specialias sutartis ar susitarimus. Valstybių, kurios LR asmens tapatybės korteles pripažįsta galiojančiomis kelionėms, sąrašas pateikiamas Užsienio reikalų ministerijos svetainėje. Keleiviui neįvykdžius prievolės turėti būtinus kelionės dokumentus, vežėjas turi teisę atsisakyti jį skraidinti. Jeigu dėl netinkamų keleivio kelionės ir (ar) kitų būtinų keleivio dokumentų atitinkamos valstybės migracijos tarnyba neįleistų keleivio į paskirties valstybės teritoriją, keleiviui (taip pat ir deportuotam) tektų padengti visas tiesiogines ir netiesiogines dėl to vežėjo patirtas išlaidas. 
 7. Kai keleivio kelionės atvykimo ar sustojimo vieta yra ne toje šalyje, iš kurios išvyksta, vežti oru taikoma 1999 m. Monrealyje pasirašyta Konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (toliau – Konvencija), jei šios valstybės yra Konvencijos dalyvės. Lietuvos Respublika yra ratifikavusi Konvenciją. Konvencija numato ribotą vežėjo atsakomybę už žalą dėl keleivio gyvybės atėmimo ar sužalojimo, už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo vežant keleivius, ir už žalą, atsiradusią dėl bagažo sunaikinimo, praradimo arba vėlavimo. Vežti oru taip pat taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., pakeitimo ir EC 889/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atvejais nuostatos. 
 8. Pagal Konvencijos nuostatas, vežėjas atsako už keleivio gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą, jei nelaimingas atsitikimas, kuris buvo gyvybės atėmimo ar sužalojimo priežastimi, įvyko orlaivyje arba įlaipinimo ar išlaipinimo veiksmų metu. Tačiau vežėjas neatsako už tokią žalą, kai ji kiekvienam keleiviui viršija 100 tūkst. Tarptautinio valiutos fondo nustatytų specialių skolinimosi teisių (Special Drawing Rights, SDR), jeigu įrodo, kad ši žala atsirado ne dėl vežėjo, jo darbuotojų ar atstovų neatsargumo arba kito neteisėto veikimo arba neveikimo; arba kad ši žala atsirado vien tiktai dėl trečiosios šalies neatsargumo, arba kitų asmenų neteisėtų veikimo arba neveikimo. 
 9. Pagal Konvencijos nuostatas, vežėjas atlygina faktinę žalą, atsiradusią sunaikinus, praradus arba sugadinus registruotąjį bagažą, jeigu atsitikimas, kuris buvo sunaikinimo, praradimo arba sugadinimo priežastis įvyko orlaivyje arba bet kuriuo kitu laikotarpiu, per kurį vežėjas buvo atsakingas už registruotąjį bagažą. Vežėjo atsakomybė bagažo sunaikinimo, praradimo ar vėlavimo atveju kiekvienam keleiviui neviršija 1131 SDR. Šie apribojimai gali būti netaikomi tik iš anksto deklaravus didesnę bagažo vertę ir sumokėjus papildomą mokestį. Dėl papildomos informacijos apie kitus vežėjo taikomus atsakomybės apribojimus dėl atitinkamų daiktų gabenimo oru prašom kreiptis į vežėją. 
 10. Informaciją apie vežėjo taikomus mokesčius už bagažo viršsvorį ir bagažo matmenis rasite Oro vežėjo taisyklėse.   
 11. Jūsų registruotajame bagaže neturi būti dūžtančių, greitai gendančių, vertingų daiktų, pavyzdžiui: pinigų, raktų, akinių, fotoaparatų, vaizdo kamerų ir kitų vertingų elektronikos ar technikos prietaisų ir jų priedų, kompiuterių, telefonų, mobiliųjų telefonų, elektroninių prietaisų baterijų kroviklių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, brangiųjų ir pusbrangių akmenų, muzikos instrumentų, vertingų meno ar dailės kūrinių, vaistų, medicininių dokumentų, vertybinių popierių ar panašių vertingų daiktų, verslo dokumentų ar daiktų, pasų ar kitų asmens tapatybės dokumentų, jų pavyzdžių. Vežėjas neatsako už šiuos daiktus, jei keleivis, nepaisydamas šio įspėjimo, minėtus daiktus veža registruotajame bagaže. 
 12. Rankiniame bagaže, be 11 punkte nurodytų daiktų, taip pat draudžiami vežti šie daiktai: 

12.1. pistoletai, šaunamieji ginklai – bet kokie daiktai, kurie gali arba atrodo, kad gali, paleisti šovinį (pavyzdžiui: šratiniai šautuvai; oriniai pistoletai; šratiniai ginklai; graižtviniai ginklai; katapultos; harpūnai ir žeberklai; humaniškos gyvūnų naikinimo priemonės; gesintuvai; signaliniai pistoletai; startiniai pistoletai; šaunamųjų ginklų tikslios kopijos ar imitacijos; įvairūs žaisliniai ginklai; sudedamosios šaunamųjų ginklų dalys (išskyrus teleskopinius stebėjimo prietaisus ir optinius taikiklius); mažo kalibro pistoletai; elektrošoką sukeliantys ginklai „Taser“; elektrošoko įrenginiai, naudojami gyvuliams varyti; elektrošoko įrenginiai; žiebtuvėliai, kurie savo forma primena šaunamuosius ginklus; paslėpti ir užmaskuoti šaunamieji ginklai);

12.2. smailieji ginklai ir aštriabriauniai daiktai – smailūs ir aštriabriauniai daiktai, kuriuos naudojant galima sužeisti (pavyzdžiui: kirviai ir kirvukai; strėlės ir smiginio strėlytės; alpinistų batų kapliukai; ledo kirvukai ir kirtikliai; pačiūžos; peiliai su fiksuojamąja ar išmetamąja geležte bet kokio ilgio ašmenimis; peiliai, įskaitant ir apeiginius peilius, kurių ašmenys ilgesni nei 6 cm, padaryti iš metalo arba iš kitos medžiagos, tačiau gana tvirti, kad būtų galima traktuoti kaip potencialius ginklus; mėsos kapoklės; atviri skustuvai; kardai; skalpeliai; žirklės, kurių ašmenys ilgesni nei 6 cm; slidžių lazdos; kalavijai ir špagos; svaidomosios žvaigždės; amatų įrankiai, kurie gali būti naudojami kaip smailūs ar aštrūs ginklai: grąžtai, peiliukai dėžėms pjaustyti, kišeniniai peiliukai, visų tipų pjūklai, atsuktuvai, laužtuvai, plaktukai, replės, veržliarakčiai ir kt.);

12.3. bukieji įrankiai – bet kokie buki daiktas, galintys sužaloti (pavyzdžiui: beisbolo lazdos; vėzdai; kuokos; mažojo beisbolo lazdos; kriketo lazdos; golfo lazdos; ledo ritulio lazdos; raketlazdės; biliardo, amerikietiškojo ir angliškojo biliardo lazdos; kovos menų reikmenys);

12.4. sprogstamosios ar labai lengvai užsidegančios medžiagos, kurios gali būti naudojamos siekiant įvykdyti neteisėto įsikišimo veiksmus (pavyzdžiui: amunicija (šaudmenys); sprogstamosios kapsulės; litavimo lempos; detonatoriai ir degikliai; sprogmenys ir sprogstamieji įtaisai; dujos ir dujų talpyklos; granatos; fejerverkai; bet kokio pavidalo signalinės raketos; žiebtuvėlių skystis; minos ir kiti karinės paskirties sprogstamieji įtaisai; šaudyklės-pliauškynės; benzinas ir gazolinas; sprogstamųjų medžiagų ar įtaisų tikslios kopijos ar imitacijos; dūminiai užtaisai ar šoviniai; žaislinių šautuvų kapsulės; terpentinas ir dažų skiedikliai);

12.5. cheminės ir toksinės medžiagos, kurios gali būti panaudotos siekiant įvykdyti neteisėto įsikišimo veiksmus (pavyzdžiui: rūgštys, chloras ir balinamosios medžiagos; neutralizuojamosios purškiamosios dujos, pipirinės ir ašarinės, rūgštys, esančios aerozolinėje pakuotėje ir kt.).

 1. Rankinio bagažo apribojimai, taikomi vežant atsargines ličio baterijas. Atsargines ličio baterijas, pavyzdžiui: nešiojamųjų kompiuterių ir DVD grotuvų kraunamąsias baterijas ir ličio AA dydžio baterijas, leidžiama vežti tik rankiniame bagaže.
 2. Tiek rankiniame, tiek registruotajame bagaže draudžiami vežti toliau nurodyti daiktai:

14.1. suslėgtosios dujos (degiosios, nedegiosios ir nuodingosios), pavyzdžiui: ašarinės dujos, dujų šviestuvai, deguonis, dujų balionai, butano dujos, skirtos plaukų priežiūros priemonių flakonams ir žiebtuvėliams pildyti;

14.2. korozinės medžiagos, pavyzdžiui: rūgštys, šarmai, gyvsidabris, skystojo elektrolito pripildytos baterijos;

14.3. sprogstamosios medžiagos, pavyzdžiui: amunicija (šaudmenys), signalinės raketos, fejerverkai;

14.4. oksiduojančiosios medžiagos, pavyzdžiui, balinančiosios medžiagos;

14.5. radioaktyviosios arba stipriai įmagnetintos medžiagos;

14.6. nuodingosios ir infekcinės medžiagos;

14.7. netinkamai supakuoti daiktai, jei nėra išduotas garantinis talonas;

14.8. daiktai, kurių gabenimas uždraustas įstatymais, vyriausybės arba reguliavimo tvarka, kuriuos išleido šalys arba valstijos, iš kurių, į kurias ar virš kurių norima gabenti daiktus;

14.9. daiktai, kurie dėl dydžio ir (arba) svorio negali būti pakrauti į keleivinį lėktuvą;

14.10. aštrų kvapą skleidžiantys daiktai;

14.11. maisto produktai, dėl kurių gali būti sugadintas kitas bagažas;

14.12. pavyzdžių arba rinkinių sudėtyje gali būti uždraustų daiktų, todėl būtina turėti informaciją apie turinį, siekiant įtikinti, kad pavyzdžiai arba rinkiniai gali būti vežami kaip bagažas.

 1. Skysčių vežimo reikalavimai:

15.1. skysčiai turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 ml induose;

15.2. Indai turi būti įdėti į vieną permatomą ir užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro krepšelį.

15.3. vienas maišelis – vienam keleiviui;

15.4. skysčiais vadinami geliai, pastos, losjonai, skystųjų ir kietųjų medžiagų mišiniai ir hermetiškų talpyklų turinys (pavyzdžiui, dantų pastos, plaukų geliai, gėrimai, sriubos, sirupai, kvepalai, skutimosi putos, aerozoliai ir kiti panašios konsistencijos produktai).

 1. Aviacijos saugumo darbuotojai į riboto patekimo zoną ir orlaivio keleivių saloną gali atsisakyti įleisti keleivį, turintį jiems įtartiną daiktą, arba atsisakyti vežti tokį daiktą kaip registruotąjį bagažą. Už tokius sprendimus neatsako nei kelionių agentūra, nei vežėjas.

Informacija apie Bendrovę: UAB „Baltic Tours Group“, Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, juridinio asmens kodas 111518422, registruotos buveinės adresas Vašingtono a. 1-66, LT-01108, Vilnius, Lietuvos Respublika, interneto svetainės adresas www.baltictours.lt, el. paštas  info@baltictours.lt, tel. +370 5 208 0000.

 

Oro vežėjų sąlygos

BALTICTOURS-KELIONĖS
NOVATURO-KELIONĖS
EGZOTINĖS-KELIONĖS