×
Turite klausimų? Pir - Pen 8:00-18:00 +370 5 266 1616 keliones@baltictours.lt

Privatumo politika

 

1. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

UAB „Baltic Tours Group“ (toliau tekste, Bendrovė) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Bendrovėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Informacija apie Bendrovę: UAB „Baltic Tours Group“, Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, juridinio asmens kodas 111518422, registruotos buveinės adresas Vašingtono a. 1-66, LT-01108, Vilnius, Lietuvos Respublika, interneto svetainės adresas www.baltictours.lt, www.skrendu.lt, www.lektuvubilietai.lt, www.aero.lv, el. paštas  info@baltictours.lt, tel. +370 5 266 1616.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės parengtos vadovaujantis 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau tekste, BDAR). Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje tikslus, teisėtumo sąlygas, Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, teikimo tikslus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus.

 

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BENDROVĖJE TIKSLAI IR TEISĖTO TVARKYMO SĄLYGOS

Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytoja, Jūsų, kaip duomenų subjekto, asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 1. sutarčių sudarymas ir užsakymų atlikimas rezervacinėse ir kitose informacinėse sistemose;
 2. pretenzijų bei kitų duomenų subjekto reikalavimų  nagrinėjimas ir administravimas;
 3. duomenų subjekto operatyvus informavimas apie pasikeitusias turizmo ar kitų paslaugų teikimo sąlygas ar tvarką; 
 4. asmens duomenų teikimas turizmo ar kitų paslaugų teikėjams, vykdant asmens duomenų subjekto užsakymus;
 5. kitų prisiimtų įsipareigojimų vykdymas.
 1. sutarčių sudarymas ir užsakymų atlikimas rezervacinėse ir kitose informacinėse sistemose;
 2. pretenzijų bei kitų Duomenų subjekto reikalavimų  nagrinėjimas ir administravimas;
 3. duomenų subjekto operatyvus informavimas apie pasikeitusias paslaugos teikimo sąlygas ar tvarką; 
 4. asmens duomenų teikimas paslaugų teikėjams, vykdant asmens duomenų subjekto užsakymą;
 5. kitų prisiimtų įsipareigojimų vykdymas.
 1. valstybės sienos kirtimo reikalavimų vykdymas;
 2. muitinės kontrolės apsauga;
 3. vizų gavimo reikalavimų vykdymas;
 4. kitų sienų kirtimo reikalavimų vykdymas;
 5. viešojo administravimo institucijų reikalavimų vykdymas;
 6. teisės aktų, įpareigojančių pateikti informaciją apie turistus bei keliaujančius, reikalavimų vykdymas;
 7. kitų teisės pažeidimų prevencijos tikslų vykdymas.
 1. rinkodaros pranešimų/naujienlaiškių apie organizuotų turistinių kelionių, turizmo paslaugų rinkinių ir/ar atskirų turizmo paslaugų, tame tarpe aviabilietų, pardavimą teikimas;
 2. veiklos analizė, siekiant gerinti paslaugų kokybę.  
 1. pasiūlymų apie Bendrovės panašias paslaugas teikimui. 
 1. sutarčių sudarymas kelionių organizatoriaus ar paslaugų teikėjo vardu ir užsakymų atlikimas kelionių organizatoriaus ar paslaugų teikėjo rezervacinėse ir kitose informacinėse sistemose;
 2. duomenų subjekto operatyvus informavimas apie pasikeitusias paslaugų teikimo sąlygas ar tvarką; 
 3. kitų pagal su kelionių organizatoriumi sudarytą sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymas.

 

3. BENDROVĖJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Bendrovė, kaip duomenų valdytoja, Bendrovės organizuotų turistinių kelionių, turizmo paslaugų rinkinio ir/ar atskirų turizmo paslaugų pardavimo ir šių paslaugų teikimo administravimo tikslu, tvarko šiuos asmens duomenis: 

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, aviabilietų pardavimo ir šios paslaugos teikimo administravimo tikslu, tvarko šiuos asmens duomenis:

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, viešojo administravimo institucijų bei teisės aktų reikalavimų vykdymo tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, tiesioginės rinkodaros tikslu naujiems klientams tvarko šiuos asmens duomenis:

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, tiesioginės rinkodaros tikslu esamiems klientams tvarko šiuos asmens duomenis:

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, kitų sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:

Bendrovė, kaip duomenų tvarkytojas, kitų kelionių organizatorių sudarytų organizuotų turistinių kelionių ir/ar atskirų turizmo paslaugų pardavimo ir šių paslaugų teikimo administravimo tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:

Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos Duomenų subjektas savanoriškai pateikia paštu, registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Bendrovės prekybos vietą, taip pat naudodamasis Bendrovės internetine svetaine.

Bendrovei veikiant kaip duomenų valdytojui, asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties pasibaigimo. Asmens duomenys pretenzijų nagrinėjimui ir administravimui saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir 3 metus nuo sutarties pasibaigimo. Asmens duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, saugomi 5 metus nuo jų gavimo dienos arba trumpiau, jei gaunamas Duomenų subjekto prašymas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. Duomenų subjekto Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais esamiems klientams saugomi Organizuotos turistinės kelionės, turizmo paslaugų rinkinio ir/ar atskirų turizmo paslaugų užsakymo, Keleivių vežimo sutarties galiojimo laikotarpiu arba trumpiau, jei gaunamas Duomenų subjekto prašymas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. Pasibaigus dokumento, kuriame šie duomenys yra nurodyti, saugojimo terminui, priimamas sprendimas dėl jo sunaikinimo ir dokumentas sunaikinamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Nuolat saugomi dokumentai, kuriuose yra Asmens duomenų, perduodami saugoti valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.    

Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytoja, asmens duomenis saugo duomenų valdytojų nustatytą terminą. 

Duomenų subjektas turi teisę elektroniniu paštu info@skrendu.lt, info@baltictours.lt, info@lektuvubilietai.lt ar info@aero.lv informuodamas apie tai Bendrovę, atsisakyti Asmens duomenų naudojimo rinkodaros tikslais. 

 

4. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija administruojama ir naudojama tik Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse nurodytiems tikslams pasiekti.

Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija negali būti be teisėto pagrindo atskleidžiama trečiosioms šalims, išskyrus subjektus, kurie dalyvauja ar bet kokia forma prisideda prie duomenų subjekto užsakytų paslaugų vykdymo ar suteikimo, taip pat duomenų tvarkytojams ar bendriesiems duomenų valdytojams, su kuriais Bendrovė yra sudariusi Asmens duomenų tvarkymo ar kitas sutartis, kuriose aptariami Asmens duomenų tvarkymo ir jų saugumo reikalavimai. Tokiu atveju, teisinė atsakomybė dėl Asmens duomenų tvarkymo pažeidimo ar nuostolių tenka už pažeidimą ar žalą atsakingam duomenų tvarkytojui ar duomenų valdytojui. Kitais atvejais, asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik tuo atveju, kuomet tai numato ar įpareigoja teisės aktai. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami viešojo administravimo ir teisėsaugos institucijoms, kai tokia pareiga Bendrovei įtvirtinta teisės aktuose.

Tam, kad Bendrovė galėtų suteikti Jums paslaugas, duomenys gali būti teikiami:

 

5. TELEFONINIŲ POKALBIŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

Bendrovės konsultavimo linijai priskirtų telefonų įeinantys ir išeinantys pokalbiai yra įrašomi. 

Duomenų tvarkymo tikslai:

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies a) punktas – kai duomenų subjektas davė faktinį sutikimą (tęsė pokalbį))

Įrašomi ir tvarkomi šie duomenys:

Duomenų gavėjai: ikiteisminio tyrimo įstaiga, prokuroras ar teismas dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Pokalbių įrašymui vykdyti naudojamės duomenų tvarkytojo UAB „TENESYS“, į.k. 302361251, Žirmūnų g. 139, Vilnius, paslaugomis. 

Duomenų saugojimo trukmė: 1 metai.  

 

6. VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMAS

Bendrovėje vykdomas vaizdo duomenų stebėjimas asmenų ir turto apsaugos tikslu (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).

Vaizdo stebėjimas vykdomas:

Duomenų gavėjai: ikiteisminio tyrimo įstaiga, prokuroras ar teismas dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. 

Duomenų saugojimo trukmė: 72 val. 

 

7. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Bendrovę dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo į Bendrovę duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu info@baltictours.lt.  Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos.

Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti Asmens duomenų tvarkymo taisyklių šios formos prašymą

Bendrovė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);.

 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bendrovė pasilieka teisę keisti šią Privatumo politiką, todėl interneto svetainės lankytojų maloniai prašome pasitikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika ir susipažinti su pakeistomis ir/ar naujomis Privatumo politikos nuostatomis. 

 

Privatumo politika atnaujinta 2023-05-15.