×
Turite klausimų? Pir - Pen 8:00-18:00 +370 5 266 1616 keliones@baltictours.lt

PRIVATUMO POLITIKA

1. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

UAB „Baltic Tours Group“ (toliau tekste, Bendrovė) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Bendrovėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Informacija apie Bendrovę: UAB „Baltic Tours Group“, Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, juridinio asmens kodas 111518422, registruotos buveinės adresas Vašingtono a. 1-66, LT-01108, Vilnius, Lietuvos Respublika, interneto svetainės adresas www.baltictours.lt, www.skrendu.lt, www.lektuvubilietai.lt, el. paštas  info@baltictours.lt, tel. +370 5 266 1616.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės parengtos vadovaujantis 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau tekste, BDAR). Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje tikslus, teisėtumo sąlygas, Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, teikimo tikslus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BENDROVĖJE TIKSLAI IR TEISĖTO TVARKYMO SĄLYGOS

Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytoja, Jūsų, kaip duomenų subjekto, asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 1. sutarčių sudarymas ir užsakymų atlikimas rezervacinėse ir kitose informacinėse sistemose;
 2. pretenzijų bei kitų duomenų subjekto reikalavimų  nagrinėjimas ir administravimas;
 3. duomenų subjekto operatyvus informavimas apie pasikeitusias turizmo ar kitų paslaugų teikimo sąlygas ar tvarką; 
 4. Asmens duomenų teikimas turizmo ar kitų paslaugų teikėjams, vykdant Asmens duomenų subjekto užsakymus;
 5. kitų prisiimtų įsipareigojimų vykdymas.
 1. sutarčių sudarymas ir užsakymų atlikimas rezervacinėse ir kitose informacinėse sistemose;
 2. pretenzijų bei kitų Duomenų subjekto reikalavimų  nagrinėjimas ir administravimas;
 3. duomenų subjekto operatyvus informavimas apie pasikeitusias paslaugos teikimo sąlygas ar tvarką; 
 4. Asmens duomenų teikimas paslaugų teikėjams, vykdant Asmens duomenų subjekto užsakymą;
 5. kitų prisiimtų įsipareigojimų vykdymas.
 1. valstybės sienos kirtimo reikalavimų vykdymas;
 2. muitinės kontrolės apsauga;
 3. vizų gavimo reikalavimų vykdymas;
 4. kitų sienų kirtimo reikalavimų vykdymas;
 5. viešojo administravimo institucijų reikalavimų vykdymas;
 6. teisės aktų, įpareigojančių pateikti informaciją apie turistus bei keliaujančius, reikalavimų vykdymas;
 7. kitų teisės pažeidimų prevencijos tikslų vykdymas.
 1. rinkodaros pranešimų/naujienlaiškių apie organizuotų turistinių kelionių, turizmo paslaugų rinkinių ir/ar atskirų turizmo paslaugų, tame tarpe aviabilietų, pardavimą teikimas;
 2. veiklos analizė, siekiant gerinti paslaugų kokybę.  

Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytoja, Jūsų, kaip duomenų subjekto, asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 1. sutarčių sudarymas kelionių organizatoriaus ar paslaugų teikėjo vardu ir užsakymų atlikimas kelionių organizatoriaus ar paslaugų teikėjo rezervacinėse ir kitose informacinėse sistemose;
 2. duomenų subjekto operatyvus informavimas apie pasikeitusias paslaugų teikimo sąlygas ar tvarką; 
 3. kitų pagal su kelionių organizatoriumi sudarytą sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymas.

3. BENDROVĖJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Bendrovė, kaip duomenų valdytoja, Bendrovės organizuotų turistinių kelionių, turizmo paslaugų rinkinio ir/ar atskirų turizmo paslaugų pardavimo ir šių paslaugų teikimo administravimo tikslu, tvarko šiuos asmens duomenis: 

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, aviabilietų pardavimo ir šios paslaugos teikimo administravimo tikslu, tvarko šiuos asmens duomenis:

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, viešojo administravimo institucijų bei teisės aktų reikalavimų vykdymo tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, kitų sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:

Bendrovė, kaip duomenų tvarkytojas, kitų kelionių organizatorių sudarytų organizuotų turistinių kelionių ir/ar atskirų turizmo paslaugų pardavimo ir šių paslaugų teikimo administravimo tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:

Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos Duomenų subjektas savanoriškai pateikia paštu, registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Bendrovės prekybos vietą, taip pat naudodamasis Bendrovės internetine svetaine.

Bendrovei veikiant kaip duomenų valdytojui, asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties pasibaigimo. Asmens duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, saugomi 5 metus nuo jų gavimo dienos. Pasibaigus dokumento, kuriame šie duomenys yra nurodyti, saugojimo terminui, priimamas sprendimas dėl jo sunaikinimo ir dokumentas sunaikinamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Nuolat saugomi dokumentai, kuriuose yra Asmens duomenų, perduodami saugoti valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.    

Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytoja, asmens duomenis saugo duomenų valdytojų nustatytą terminą. 

Duomenų subjektas turi teisę elektroniniu paštu info@skrendu.lt, info@baltictours.lt ar info@lektuvubilietai.lt informuodamas apie tai Bendrovę, atsisakyti Asmens duomenų naudojimo rinkodaros tikslais. 

4. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija administruojama ir naudojama tik Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse nurodytiems tikslams pasiekti.

Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija negali būti be teisėto pagrindo atskleidžiama trečiosioms šalims, išskyrus asmenis, kurie dalyvauja ar bet kokia forma prisideda prie duomenų subjekto užsakytų paslaugų vykdymo ar suteikimo.  Duomenų subjekto asmens duomenys taip pat gali būti perduodami duomenų tvarkytojams ar bendriesiems duomenų valdytojams, su kuriais Bendrovė yra sudariusi Asmens duomenų tvarkymo ar kitas sutartis, kuriose aptariami Asmens duomenų tvarkymo ir jų saugumo reikalavimai. Tokiu atveju, teisinė atsakomybė dėl Asmens duomenų tvarkymo pažeidimo ar nuostolių tenka už pažeidimą ar žalą atsakingam duomenų tvarkytojui ar duomenų valdytojui. Kitais atvejais, asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik tuo atveju, kuomet tai numato ar įpareigoja teisės aktai. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami viešojo administravimo ir teisėsaugos institucijoms, kai tokia pareiga Bendrovei įtvirtinta teisės aktuose.

5. TELEFONINIŲ POKALBIŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

Bendrovės konsultavimo linijai priskirtų telefonų įeinantys ir išeinantys pokalbiai yra įrašomi. 

Duomenų tvarkymo tikslas:

 Įrašomi ir tvarkomi šie duomenys:

Duomenų gavėjai: ikiteisminio tyrimo įstaiga, prokuroras ar teismas dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.

Duomenų saugojimo trukmė: 6 mėnesiai.  

6. VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMAS

Bendrovėje vykdomas vaizdo duomenų stebėjimas asmenų ir turto apsaugos tikslu (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies d) punktas).

Vaizdo stebėjimas vykdomas:

Duomenų gavėjai: ikiteisminio tyrimo įstaiga, prokuroras ar teismas dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. 

Duomenų saugojimo trukmė: 1 mėnuo. 

7. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Bendrovę dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo į Bendrovę duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu naujiena@baltictours.lt.  Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos.

Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti Asmens duomenų tvarkymo taisyklių šios formos prašymą. 

Bendrovė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 8. SLAPUKŲ POLITIKA

 Slapukai (angl. cookies) – tai tekstinė informacija, kurią tinklapis persiunčia į interneto naršyklės slapukų failą esantį lankytojo/naudotojo kompiuterio kietajame diske. 

Savo sutikimą naudoti slapukus, lankytojas/naudotojas gali atšaukti pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindamas įrašytus slapukus.  Atkreipiame dėmesį, kad atlikus šiuos veiksmus, kai kurios interneto svetainės funkcijos gali dalinai arba visiškai nebeveikti bei būti neprieinamos. 

Daugiau informacijos apie slapukus ir jų naudojimą galite rasti interneto svetainėje www.allaboutcookies.org. Šioje interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija, kaip pašalinti slapukus iš lankytojo/naudotojo įrenginio.

Slapukų tipai:

Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

 UID

 Unikalaus ID sugeneravimas

 Įeinant į svetainę

 1 metai ir 5 savaitės

 Unikalus identifikatorius

 PHPSESSID

 Sesijos slapuko sugeneravimas

 Įeinant į svetainę

  Iki svetainės lango uždarymo

 PHP sesijos  identifikatorius

 m_article_read_xxx

 Svetainės straipsnio perskaitymui pažymėti (xxx yra straipsnio id)

 Atsidarius  naujieną

 Iki svetainės lango uždarymo

 Straipsnio identifikatorius

 NEW_WP

 WebPartner sistemos integracijai

 Naudojantis el. paslaugomis

 2 dienos arba iki svetainės lango uždarymo

 Unikalus vartotojų ir modulių identifkatoriai

 ADA

 WebPartner sistemos kliento identifikavimui

 Naudojantis el. paslaugomis

 2 dienos

 Unikalus vartotojų ir modulių identifkatoriai

 resindex

 Pažymi, kai vartotojas aplanko indeksuojamą puslapį

 Atsidarius indeksuojamą puslapį

 Iki svetainės lango uždarymo

 Aplankytas puslapis

 m_menu_*

 Registruotų vartotojų lankytų menių punktų pažymėjimui

 Prisijungus ir pasirinkus meniu 

 Iki svetainės lango uždarymo

 Pasirinktas meniu punktas

 poll

 Apklausų statistikai

 Atsidarius apklausos puslapį

 6 mėnesiai

 IP adresas ir unikalus identifikatorius

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bendrovė pasilieka teisę keisti šią Privatumo politiką, todėl interneto svetainės lankytojų maloniai prašome pasitikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika ir susipažinti su pakeistomis ir/ar naujomis Privatumo politikos nuostatomis. 

 Prašymas prie privatumo politikos

 

BALTICTOURS-KELIONĖS
NOVATURO-KELIONĖS
EGZOTINĖS-KELIONĖS